กิจกรรมการเรียคอมพิวเตอร์

           

                  กิจกรรมการเรียนโปรแกรม Microsoft  PowerPoint

          

      กิจกรรมการเรียนฝึกทักษะการทำ E- BOOK